Zborový deň v Dunajskej Strede

5. nedeľu po Sv. Trojici 24. 7. 2011 sme v CZ ECAV Dunajská Streda oslávili slávnostnými službami Božími pri príležitosti návratu do nášho chrámu Božieho po generálnej oprave strechy. Služby Božie boli dvojjazyčné: slovensko-maďarské.

Na službách Božích, v rámci ktorých bola prislúžená velebná sviatosť Večere Pánovej, nás svojou prítomnosťou poctil aj JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta Dunajská Streda, zástupcovia reformovaného cirkevného zboru a brat farár Mgr. Olivér Nagy. Spolu nás bolo takmer 80, čo nás všetkých veľmi tešilo.

Po službách Božích sme sa spoločne presunuli do miestneho kultúrneho domu, kde už bolo pripravené spoločné pohostenie pre všetkých zúčastnených. Po úvodnom príhovore námestného farára Jozefa Horňáka sa prihovoril aj pán primátor, ktorý ocenil vynikajúcu spoluprácu a pomoc mesta pri opravách nášho chrámu Božieho i farského úradu. Naša vďaka patrí Pánu Bohu, obetavým ľuďom, mestu Dunajská Streda i reformovanému cirkevnému zboru v Dunajskej Strede za finančnú pomoc i bezplatné poskytnutie kostola pre naše služby Božie. Po spoločných modlitbách sme spolu prežili príjemné chvíle v kresťanskom spoločenstve rôznych vierovyznaní i národností.

Vďaka Bohu za vykonané dielo.

Jozef Horňák, námestný farár | 29.7.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart