Zborový deň v Piešťanoch

V sobotu 5. 12. 2009 sa v CZ Piešťany uskutočnil zborový deň spojený s Večerou Pánovou a programom pre všetky generácie. Na úvod hostí privítal novozvolený zborový brat farár B. Dolinský.

Brat farár Branislav Dolinský spolu so zborovou dozorkyňou Zuzanou Šandrikovou pogratulovali starším jubilantom, pre ktorých boli pripravené malé darčeky. K prítomným sa slovom Božím a slovami povzbudenia prihovorila ako hosť sestra farárka Anna Ľachká z Devičian. Potom nasledovala neformálna diskusia a v priestoroch nového zborového centra prebiehal adventný bazár, z ktorého výťažku bude financovaná najsúrnejšia potreba zboru – dokončenie opravy chrámu Božieho. Múry kostola rokmi popraskali natoľko, že bolo nutné v čo najkratšom čase kostol spevniť zložitou stavebnou metódou – zopnutím stien oceľovou konštrukciou. Potrebné bude ešte zatrieť praskliny, vymaľovať fasádu i vnútro kostola. Domáci viery dúfajú, že pod Božím vedením sú v bezpečí a ako Hospodin pomáhal doteraz, bude im pomáhať aj naďalej.
Piešťanský chrám, pôvodne slúžiaci kúpeľným hosťom, však prezieravo naprojektovali s kolmou stenou za oltárom tak, aby sa tu v budúcnosti mohla pristaviť zborová budova, resp. fara. Tento cieľ sa po cca 100 rokoch podarilo naplniť a v Piešťanoch sa dnes nachádza dôstojné, moderné, multifunkčné centrum duchovného života našej cirkvi.
Počas zborového dňa prebiehal tiež program pre besiedku, ktorú v prízemí centra vyučujú mladé sestry, a stretla sa aj mládež, ktorá svojím vrúcnym spevom obohatila služby Božie s Večerou Pánovou, ktorými zborový deň pokračoval od 15:00. Kázal domáci brat farár a sviatosť prisluhovali Anna Ľachká s manželom Jánom Ľachkým, námestným farárom z Drženíc.
Ján Ľachký sa zhromaždeniu v zborovej sieni prihovoril prednáškou o význame a práci Vieroučného výboru ECAVa oboznámil prítomných s problematikou, ktorou sa výbor zaoberá a predostrel niektoré stanoviská, ku ktorým VV dospel. Prítomných zaujali otázky bioetiky, postavenia cirkvi v spoločnosti a vzťahu cirkvi k sexualite človeka. V Piešťanoch ako v otvorenom meste, cez ktoré prechádza mnoho cudzincov nesúcich si so sebou prirodzene aj svoje náboženstvá a duchovné prúdy, rezonovali otázky luteránskej identity vo vzťahu k sektám a „charizmatickým“ spoločenstvám, ktoré narúšajú košiar cirkvi Pána Ježiša Krista. Ján Ľachký na príkladoch zo života ilustroval zhubné „letničné“ vplyvy, ktoré škodia cirkvi, jej hospodáreniu a jednote, ako aj človeku samotnému, ktorý je vystavený sektárskemu pôsobeniu. Prítomní sa zhodli, že je potrebné dodržiavať v praxi vyhlásenie VV ECAV, podľa ktorého nesmie v kostole ani pri inej zborovej práci vykladať slovo Božie príslušník inej cirkvi, alebo náboženskej skupiny ako ECAV. Platí to aj pre vedenie modlitieb, mládeže a detí. Nemá to viesť k nášmu oddeľovaniu, ale k vernosti Kristovým slovám: „Varujte sa falošných prorokov ako vlkov v ovčom rúchu, ktorí prichádzajú k vám...“ (Mt 7, 15)
Nakoniec ešte odznelo niekoľko diskusných príspevkov, básní a pozdravov, čím sa zborový deň v Piešťanoch skončil. Neskončila sa však nádej piešťanských domácich viery, že ich zbor bude rásť a pevne obstojí v duchovnej konkurencii súčasného sveta.

–jľ- | 9.12.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart