Zborový večierok v CZ Žilina

V cirkevnom zbore Žilina sa 28. 3. 2009 konal zborový večierok pri príležitosti 399. výročia Žilinskej synody. Žilinská synoda sa konala 28. - 30. 3. 1610. V roku 2010 sa uskutočnia v Žiline celocirkevné slávnosti pri príležitosti 400. výročia Žilinskej synody. CZ Žilina sa chce dôstojne pripraviť na tieto slávnosti a zmobilizovať členov cirkevného zboru k aktívnemu zapojeniu do príprav.

Z tohto dôvodu sme sa v Žiline rozhodli pri 399. výročí synody zorganizovať zborový večierok, kde by sme členom cirkevného zboru ale aj ľuďom mimo zboru priblížili význam a hodnotu synody pomocou prednášok a rôznych sprievodných vystúpení.

Úvodnú modlitbu na večierku predniesla farárka Oľga Kaňuchová. Potom odznel aj prednes historickej poézii v podaní študenta teológie Daniela Beňucha. Prvú prednášku o reči Eliáša Lániho, ktorú povedal v Martine v roku 1608 predniesol historik doc. Miloš Kovačka z Martina.
Pozvanie cirkevného zboru prijal brat generálny biskup Miloš Klátik, ktorý poslúžil na večierku druhou prednáškou o Žilinskej synode a tiež zvesťou slova Božieho na pašiových službách Božích v nedeľu 29.3.2009.
Brat riaditeľ GBÚ Dušan Vagaský účastníkom večierka priblížil program chystaných slávnosti v roku 2010. Podporu podujatiu vyjadril aj hovorca mesta Žilina Martin Barčík, ktorý sa tiež prihovoril účastníkom.
Záverečnú modlitbu predniesol brat senior v.v. Miloslav Blaho. Zborový večierok moderoval zborový farár Marián Kaňuch. Hudobným doprovodom boli operné sklady v podaní Jitky Ťatliakovej z banskobystrickej opery za doprovodu zborovej kantorky Ľudmily Fraňovej a hrou na trúbke večierok obohatil Lukáš Oravec.

Po skončení zborového večierka bolo prichystané občerstvenie pre všetkých účastníkov v neformálnom prostredí, ktoré zblížilo ľudí a spojilo do jedného spoločenstva.

Každý účastník večierka dostal na pamiatku symbolickú záložku s témou Žilinskej synody, ktorú pripravili bratia akad.mal. Stano Lajda a Pavel Choma. Počas večierku sa tiež odovzdali pamätné listiny pre všetkých účinkujúcich, ktorú tiež pripravili obaja bratia akad. maliari.

Veríme, že aj táto udalosť pomohla ku vnútornej príprave cirkevného zboru na spomienkové podujatia, ktoré sa budú konať v roku 2010.

Fotografie: Ľubo Bechný

Marián Kaňuch, zborový farár  | 15.4.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart