Zo zlatej a diamantovej konfirmácie

Svätodušné sviatky sme v cirkevnom zbore v Rimavskej Sobote mali spojené so zlatou a diamantovou konfirmáciou. Bola to krásna udalosť, na ktorej sa zúčastnili mnohí, ktorí boli konfirmovaní v našej cirkvi a patria do nášho cirkevného zboru.

Zlatá a diamantová konfirmácia svojím duchom naplnila nielen chrám Boží v Rimavskej Sobote, ale aj srdcia našich veriacich, ďakujúcich Pánu Bohu za požehnaný čas milosti. 125 jubilujúcich konfirmandov si od zborovej farárky Viktórie Lisákovej prevzali pamätný list.

Slávnostné služby Božie boli v slovenskom aj v maďarskom jazyku. Hlavnú kázeň mal brat farár Mojmír Zúrik, ktorý pôsobil ako kaplán v našom cirkevnom zbore pri bratovi farárovi V. B. Hroboňovi, liturgoval brat farár Miroslav Synak, v maďarskom jazyku kázala domáca sestra farárka Viktória Lisáková.
Jubilantov pozdravili svojím milým programom žiaci evanjelickej základnej školy, ktorí sú súčasťou nášho cirkevného zboru. Spomenuli sme si aj na tých, ktorí sa nedožili tejto jubilejnej konfirmácie - piesňou K Tebe, ó, Bože môj s flautovým sprievodom Gabriely Szepessyovej a jej učiteľky. Domáci zborový spevokol pozdravil jubilantov konfirmačnou piesňou a K trónu slávy Tvojej Hospodine. Počas služieb Božích sme boli potešení chválami, ktoré si pripravilo Kvarteto z Rimavskej Soboty, kde spieva aj naša jubilantka Viera Slatinská.

Naše slávnostné služby Božie poctil aj primátor mesta Rimavská Sobota Jozef Šimko, ktorý na slávnostnom obede pozdravil všetkých jubilantov a poďakoval sa za milé prijatie. K slávnostnej konfirmácii sme dali vytlačiť bulletin cirkevného zboru so stručnou históriou, ako aj záložky ako malú pozornosť pre všetkých jubilantov.

Služby Božie sme zavŕšili prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej, ktorá bola prisluhovaná slovensky a maďarsky všetkým prítomným. Ďakujeme za Božie požehnanie a prajeme našim jubilantom hojnosť Božej lásky, aby zotrvali vo viere presne tak, ako to sľubovali pri svojej konfirmácii pred 50 či 60 rokmi.

V. Lisáková, zborová farárka | 16.6.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart