Zrekonštruovaná modlitebňa v Žabokrekoch

V nedeľu 16. 10. 2011 popoludní sa konala milá slávnosť vo fílii CZ ECAV Necpaly – v Žabokrekoch. Žabokrečania si tu svojpomocne a obetavo zrenovovali svoju modlitebňu, ktorá bola pôvodne evanjelickou školou.

Na slávnostných službách Božích zvesťou slova Božieho poslúžil brat generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. V rámci služieb Božích vysvätil vynovenú modlitebňu, nové bohoslužobné predmety a oltárne rúcho a odovzdal ich Žabokrečanom do užívania.

Do programu služieb Božích prispel aj detsko-mládežnícky spevokol Necpalské nezábudky a prihovorili sa viacerí významní hostia. Tešíme sa, že nás svojou návštevou poctili aj bývalí necpalskí kapláni, dnes farári v Hanušovciach nad Topľou – manželia Škarupovci, brat farár z Blatnice Tomáš German a kaplánka Turčianskeho seniorátu Iveta Petrová. Po službách Božích bratia biskupi aj ostatní zúčastnení evanjelickí kazatelia zasadili pamätnú lipku v parčíku pred modlitebňou ako súčasť projektu 500 stromov reformácie v ECAV na Slovensku (strom č. 12.).

Veríme, že naši potomkovia raz ocenia veľké činy svojich predkov!

Július Jarkovský, Jozef Havrila  | 20.10.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart