Zborový deň ECAV Záriečie

Čo najviac ničí vzťahy? To bola otázka, nad ktorou sme spoločne premýšľali na Službách Božích v nedeľu 23. júna 2019.  Odpoveď sme hľadali v Božom slove, v živote rodiny, ktorá bola tak trochu problémová, v rodine Izáka a Rebeky, tak ako o nej hovorí 1. kniha Mojžišova 27:41-45.

Téma vzťahov a spolužitia ľudí rôznych generácií v jednom cirkevnom zbore, nás sprevádzala celým týmto dňom. Presnejšie dňami. Tento rok, po prvýkrát, sme náš Zborový deň začali už v sobotu podvečer stretnutím rôznych generácií na Klube Z-246 (Spoločenstvo mládeže nášho zboru) a opekačkou na kopci nad dedinou.
Rôzne vekové skupiny boli zastúpené aj na seminári „Generácia XYZ“ v nedeľu popoludní, v moderovanej diskusii „Život viery v čase“, na včelárskom, literárnom, stolárskom workshope, aj pri učení sa lukostreľbe pod vedením našich kresťanských skautov Royal Rangers.
Na prvý pohľad to vyzeralo len ako stretnutie pri ohni, piesňach, v kostole, pri stole, na workshopoch... no keď ste sa pozreli bližšie, mohli ste zazrieť niečo výnimočné. Spoločenstvo.
Staršia, stredná, mladšia generácia, aj deti. Všetci spolu navzájom si slúžiaci, diskutujúci, vzájomne si načúvajúci a učiaci sa jedni od druhých. Rodina. Nie dokonalá. Tak ako rodina Izáka a Rebeky, aj naša zborová rodina má svoje nedokonalosti. Aj medzi nami nájdete Izákov, Rebeky, Jákobov aj Ezavov, starších aj mladších bratov. Ale aj milujúceho Otca, ktorý nás učí prekonávať rozdiely a prijímať sa navzájom v našej rôznorodosti.

Veľmi oslovujúce pre nás bolo prirovnanie zloženia zboru k šípu používanému pri lukostreľbe. Konštrukčne šíp pozostáva zo štyroch častí: HROT, TELO ŠÍPU (tiež nazývaný DRIEK), ZAKONČENIE ŠÍPU (časť, ktorou sa šíp zakladá za tetivu luku) a KRÍDELKÁ/KORMIDLÁ. Každá z týchto častí má svoju praktickú funkciu, ktorá značne vplýva na funkčnosť celého šípu. Ak ktorákoľvek z týchto častí nie je v poriadku, celý šíp poletí úplne inam, ako chce a očakáva lukostrelec. A ako súvisia tieto časti so zložením zboru?
HROT je tvrdý, prierazný, ťahá šíp priamo vpred. Znázorňuje mladých ľudí v zbore, ktorí veľakrát až bezhlavo nesú evanjelium a nepremýšľajú nad rizikami.
TELO ŠÍPU drží celý šíp pokope. Zabezpečuje pružnosť a stabilitu. V rámci zboru je to stredná generácia (od 25 do 50 rokov), ktorá je najväčšou skupinou zboru, prepája mladších a starších, má vzťahy na všetky strany, vie reagovať múdro a pružne na rôzne situácie.
ZAKONČENIE ŠÍPU je najviac namáhanou časťou, ktorá je vyrobená z iného materiálu ako telo šípu. Akceleruje šíp, musí byť pevná, aby sa nerozštiepila pri vystrelení šípu. Toto je staršia stredná generácia (50 – 65 roční). Na týchto ľuďoch je azda najväčšia zodpovednosť za hospodárenie zboru, za stabilitu. Musia to byť ľudia pevne zakorenení v Pánovi Ježišovi, ktorí sú vnímaví a denne používajú svoje dary.
KRÍDELKÁ/KORMIDLÁ určujú smer letu, stabilizujú jeho priamosť a zabraňujú tomu, aby sa šíp vychýlil z dráhy letu. Toto sú najstarší bratia a sestry, ktorí sledujú život zboru z určitého nadhľadu v kontexte bohatých životných skúseností. Bdejú nad tým, aby sa zbor neodchýlil z dráhy za Pánom Ježišom.
Dobré spolužitie rôznych generácií a pováh, rôznych častí šípu, v jednom cirkevnom zbore nie je jednoduchá záležitosť. Apoštol Pavol v Liste Kolosenským ponúka praktickú radu, ktorá môže byť v tomto úsilí užitočná pre všetkých nás. Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. Znášajte sa vospolok a odpúšťajte si, ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu, ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. A najmä priodejte sa láskou, ktorá je spojivom dokonalosti. A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď k nemu ste aj vy boli povolaní ako jedno telo, a buďte za to vďační. (List Kolosenským 3:12 – 15)

Tatiana Eštoková, CZ Záriečie | 25.6.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart