Vítame Vás na stránke www.ecav.sk

Bratia a sestry, milí priatelia,

vítame Vás na webovej stránke www.ecav.sk, ktorá je oficiálnou stránkou Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

Kontaktovať nás môžete:
• písomne na adrese: Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku, Palisády 46, 810 00 Bratislava
• e-mailom: media@ecav.sk alebo s technickými problémami na webmaster@ecav.sk
• telefonicky na čísle 02/59 201 226 (príp. ústredňa 02/59 201 220)
• cez dištriktuálne biskupské úrady v Prešove alebo vo Zvolene
• cez Vaše cirkevné zbory

Naša webová stránka chce informovať evanjelickú verejnosť o živote ECAV na Slovensku, o aktivitách Generálneho presbyterstva ECAV, Synody ECAV, Zboru biskupov ECAV a poskytovať veriacim, ale i ostatným návštevníkom našej stránky spravodajské informácie o celocirkevných podujatiach a vnútrocirkevnom živote.

Radi venujeme priestor aj spravodajstvu z cirkevných zborov, seniorátov a dištriktov, z našich cirkevných škôl, diakonických zariadení a pod. a uvítame, keď nám takéto správy pošlete.
Vyhradzujeme si právo na redakčnú úpravu článkov; na autorizáciu ich posielame spravidla len na vyžiadanie. Zo správ uverejnených na našej webovej stránke si v prípade záujmu vyberá správy do rubriky SPRAVODAJSTVO aj Evanjelický posol spod Tatier, ktorý ich uverejňuje v skrátenej podobe. Evanjelický posol nám recipročne ponúka na zverejnenie správy z cirkevných zborov, ktoré z priestorových dôvodov uverejnil v skrátenej podobe.

Čo nájdete na našej webovej stránke?

Po otvorení našej stránky sa Vám zobrazia NAJNOVŠIE UDALOSTI: môžete si prečítať najnovšie správy, ako aj najnovšie oznamy a príhovory, ktoré sme práve umiestnili na našu stránku. Staršie správy, oznamy, príhovory atď. nájdete zaradené v príslušných rubrikách.

Nasledujú rubriky:
ZAMYSLENIE NA KAŽDÝ DEŇ – v tejto rubrike si môžete prečítať zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku, ktorých autormi sú duchovní našej cirkvi.

BIBLIA a SYMBOLICKÉ KNIHY – môžete si tu nájsť a prečítať ktorúkoľvek časť Písma svätého (kliknite na súčasný evanjelický preklad), ako aj Symbolické knihy.

ECAV NA SLOVENSKU – rubrika, v ktorej nájdete základné informácie o Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku: jej charakteristika, štruktúra, predstavitelia, kontakty so zahraničím....
V podrubrike Cirkevný rok sú informácie o priebehu cirkevného roku a jednotlivých sviatkoch.
V podrubrike História nájdete informácie o dejinách evanjelikov na Slovensku, o významných udalostiach a významných osobnostiach z radov evanjelikov. Tieto podrubriky postupne dopĺňame a potešíme sa aj Vašim príspevkom.

Rubrika SPRAVODAJSTVO sa člení na tieto časti:
ECAV – obsahuje správy o podujatiach a aktivitách, ktoré sa týkajú vrcholných orgánov ECAV na Slovensku
Spravodajstvo z VD a Spravodajstvo zo ZD − ide o rubriky určené na zverejnenie správ z cirkevných zborov, seniorátov a dištriktov našej ECAV
Diakonia – správy z oblasti Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku
Ekuména – spravodajstvo o aktivitách ekumenického charakteru
Deti a mládež – spravodajstvo o aktivitách cirkevných zborov venovaných práci s deťmi a mládežou
Kultúra – spravodajstvo z oblasti kultúry
Zo zahraničia - správy zo zahraničia preberané z dennej tlače

V rubrike OZNAMY A PRÍHOVORY nájdete tieto časti:
Stanoviská a reakcie – stanoviská a vyhlásenia Zboru biskupov ECAV na Slovensku, Predsedníctva ECAV na Slovensku, Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku a Synody ECAV na Slovensku, ako aj reakcie týchto orgánov na aktuálne celospoločenské či celocirkevné otázky
Pastierske listy, duchovné zamyslenia – pastierske listy Zboru biskupov ECAV na Slovensku, príhovory a úvahy na duchovné témy
Úradné oznamy - oznamy a informácie pre cirkevné zbory z Generálneho biskupského úradu a dištriktuálnych úradov ECAV na Slovensku
Dokumenty a tlačivá - rubrika obsahuje základné dokumenty ECAV na Slovensku, rôzne predtlačené žiadosti pre COJ i jednotlivcov a najčastejšie formuláre, ktoré si môžete stiahnuť pre potreby cirkevného zboru
Misijné materiály - nájdete tu materiály k pôstnemu obdobiu a Veľkej noci, ako i k adventu a Vianociam. Pozvánky - informácie o podujatiach, na ktoré Vás chceme upozorniť
Ako to je naozaj – podávame tu vysvetlenia a stanoviská vedenia cirkvi k záležitostiam, ktoré rezonujú v médiách, na rôznych diskusných fórach či v hromadných e-mailoch medzi našimi členmi.

Všeobecné oznamy – aktuálne oznamy, ktoré môžu byť pre Vás zaujímavé

Nasleduje ADRESÁR ECAV,
kde nájdete KONTAKTY na orgány ECAV, biskupské úrady, senioráty a všetky cirkevné zbory, zariadenia Evanjelickej diakonie, vydavateľstvá, kníhkupectvá, cirkevné časopisy, ako aj iné adresy a spojenia. Zmeny do adresára nahlasujte na media@ecav.sk.

V rubrike KALENDÁRIUM nájdete prehľad aktuálnych podujatí v ECAV na Slovensku, ako aj historických udalostí v danom mesiaci;
ďalej tu uverejňujeme prehľad náboženského vysielania RTVS (Rozhlas a televízia Slovenska), ako aj prehľad evanjelických služieb Božích vysielaných v Slovenskom rozhlase (SRo) a Slovenskej televízii (STV).

EVANJELICKÉ ŠKOLSTVO – informácie pre evanjelické cirkevné školy, ktoré sú rozdelené na podrubriky: Adresár, Dokumenty a Aktuality zo života na našich evanjelických školách a Vzdelávanie.

SLOVÁCI V ZAHRANIČÍ - rubrika je venovaná správam zo života Slovákov – evanjelikov žijúcich v zahraničí. Nájdete tu i kontakty na slovenské evanjelické cirkevné organizačné jednotky v zahraničí.

Ďalšie rubriky:
EVANJELICKÉ CIRKEVNÉ DNI - informácie o prípravách evanjelických cirkevných dní, ako aj spravodajstvo z ich priebehu

LUTHEROVA DEKÁDA - rubrika venovaná desaťročiu príprav na 500. výročia Lutherovej reformácie
RÓMSKA MISIA - oznamy aj spravodajstvo k práci s Rómami v ECAV
DETSKÁ BESIEDKA - rubrika venovaná deťom a práci s deťmi
REŠTRUKTUALIZÁCIA – analytické materiály z Komisie pre zjednodušenie štruktúry ECAV a Komisie pre prípravu ekonomickej samostatnosti ECAV
PRE ÚČTOVNÍKOV COJ - tu nájdete informácie o Ekonomickom informačnom systéme, ako aj rady na uľahčenie účtovnej práce v cirkevných zboroch.

Odporúčame do Vašej pozornosti aj linky na webové stránky cirkevných zborov a webové stránky spolupracujúcich inštitúcií, ktoré nájdete v dolnej časti obsahu stránky.

ARCHÍV - obsahuje spravodajstvo a fotografie z udalostí, ktoré chceme zachovať pre oživenie spomienok, ako napr. Stretnutie kresťanov 2008, slávnosti Žilinskej synody 2010, Kirchentag v Nemecku atď.

Tešíme sa na Vaše návštevy na stránke www.ecav.sk, ako aj na Vaše námety či príspevky, ktorými obohatíte jej obsah.

Prajeme Vám pekný a požehnaný deň!

Predsedníctvo ECAV na Slovensku


Stránka ECAV je optimalizovaná pre Získajte Firefox! s rozlíšením monitora 1024 x 768 a viac.


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart